Marketingová strategie J&T Banka, a.s. (2024)

ENSKPřihlásit sePřihlásit se (EduID)

> Theses nk2tkf > thesis

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína Šnejdrová

Diplomová práce

Marketingová strategie J&T Banka, a.s.

Marketing Strategy of the J&T Bank, a.s. Company
Anotace:

Diplomová práce se zaobírá marketingovou strategií společnosti J&T Banka, a.s., která se zabývá především investiční činností na kapitálovém trhu. Tato práce je rozdělena na dvě části – teoretická a empirická část práce. Teoretická část je vytvořena v podobě literární rešerše vztahující se k této problematice. Druhé části práce, empirické, je představena společnost jako taková a následně provedeny …více

Abstract:

The diploma thesis deals with the marketing strategy of the company J&T Banka, a.s., which is deals mainly with investment activities on the capital market. This thesis is divided into two parts – theoretical and empirical part of the thesis. The theoretical part is created in the form of literature search related to this issue. The second part of the work, empirical, introduces the company as such …více

Klíčová slova

marketing marketingová strategie marketingový mix bankovnictví investice marketingová komunikace klient

Keywords

marketing marketing strategy marketing mix banking investment marketing communication client

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce:30. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Citace dle ISO 690:

 • LaTeX
 • HTML
 • text
 • BibTeX
 • Wikipedie

ŠNEJDROVÁ, Pavlína. \textit{Marketingová strategie J\&{}T Banka, a.s.}. Online. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta. 2022. Dostupné z: https://theses.cz/id/nk2tkf/.

ŠNEJDROVÁ, Pavlína. <i>Marketingová strategie J&amp;T Banka, a.s.</i>. Online. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta. 2022. Dostupné z: https://theses.cz/id/nk2tkf/.

ŠNEJDROVÁ, Pavlína. Marketingová strategie J&T Banka, a.s.. Online. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta. 2022. Dostupné z: https://theses.cz/id/nk2tkf/.

@MastersThesis{Snejdrova2022thesis,
AUTHOR = "Šnejdrová, Pavlína",
TITLE = "Marketingová strategie J&T Banka, a.s. [online]",
YEAR = "2022 [cit. 2024-06-28]",
TYPE = "Diplomová práce",
SCHOOL = "Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakultaPraha",
NOTE = "SUPERVISOR: Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.",
URL = "https://theses.cz/id/nk2tkf/",
}

@MastersThesis{Snejdrova2022thesis,
AUTHOR = {Šnejdrová, Pavlína},
TITLE = {Marketingová strategie J&T Banka, a.s.},
YEAR = {2022},
TYPE = {Diplomová práce},
INSTITUTION = {Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta},
LOCATION = {Praha},
SUPERVISOR = {Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.},
URL = {https://theses.cz/id/nk2tkf/},
URL_DATE = {2024-06-28},
}

{{Citace kvalifikační práce| příjmení = Šnejdrová| jméno = Pavlína| instituce = Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta| titul = Marketingová strategie J&amp;T Banka, a.s.| url = https://theses.cz/id/nk2tkf/| typ práce = Diplomová práce| vedoucí = Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.| rok = 2022| počet stran =| strany =| citace = 2024-06-28| poznámka =| jazyk = }}

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce

Zveřejněno v Theses:

 • světu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Česká zemědělská univerzita vPraze, Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita vPraze

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Provoz a ekonomika

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

 • Marketingová komunikace českých vysokých škol s důrazem na propagaci oborů marketingu, marketingové komunikace
  Karyna Yusupova
 • Marketing a marketingová komunikace olympijských her
  Anna Grygoryuk
 • Marketing a marketingová komunikace olympijských her
  Roman Šimr
 • Specifiky integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech (Reality Marketing - marketingová komunikace vybraného produktu)
  Lucie Kratochvílová
 • Specifiky integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech – entertainment marketing (projekt dramaturgie, produkce a marketingové komunikace eventu)
  Kamila Urbánková
 • Marketingová komunikace a síťová média (elektronický marketing)
  Adéla Řetovská
 • Politický marketing - marketingová komunikace konzervativních evropských stran
  Tomáš Jahn
 • Integrovaná marketingová komunikace - využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi
  Rustam Galeev

Všechny práce

Název

Vložil

Vloženo

Práva

Složky

Soubory
 • zaverecna_prace.pdf_
 • zaverecna_prace_Archive.pdf

thesis zaverecna_prace.pdf_

Mach, J.

1. 4. 2022

 • Co je jinak přidání souboru

  Marketingová strategie J&T Banka, a.s. (2)

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

 • Co je jinak další operace se soubory

  Marketingová strategie J&T Banka, a.s. (3)

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

 • Co je jinak pohled pro experty

  Marketingová strategie J&T Banka, a.s. (4)

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

 • Co je nové vyhledávání souborů

  Marketingová strategie J&T Banka, a.s. (5)

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Marketingová strategie J&T Banka, a.s. (6)

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.

 • Co se chystá

  Marketingová strategie J&T Banka, a.s. (7)

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.



Marketingová strategie J&T Banka, a.s. (2024)

FAQs

Which of the following are elements of the marketing mix? ›

The four Ps or marketing are a “marketing mix” comprised of four key elements—product, price, place, and promotion.

What are the 4 P's of marketing? ›

The four Ps are a “marketing mix” comprised of four key elements—product, price, place, and promotion—used when marketing a product or service. Typically, successful marketers and businesses consider the four Ps when creating marketing plans and strategies to effectively market to their target audience.

What are the 7 P's of marketing? ›

Which are: Product, Price, Promotion, Place, People, Packaging, and Process.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 6223

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.